Aled Gwyn Jôb - Trin Geiriau, Caernarfon

Geiriau ydi'n cyfoeth ni

Llond gwlad o eiriau

Mae Cymru’n wlad sy’n ymhyfrydu mewn geiriau. 

Mor gyforiog o eiriau yn wir â’r holl wyrddni sy’n nodweddu ein tirlun.
 
Asiantaeth Eiriol ydi AR Y GAIR sy’n adlewyrchu’r elfen Gymreig gynhenid hon.
 
Gallwn lunio a chrefftio geiriau ar eich cyfer beth bynnag fo’r achlysur a phwy bynnag ydi’r gynulleidfa dan sylw.
 
Gan fachu eu sylw a chreu’r cysylltiad hanfodol hwnnw gyda hwy er mwyn cyflawni eich holl ddibenion.
 

Ysgrifennu

Gyda fy nghefndir ym myd newyddiaduraeth a chyfathrebu, mae llunio geiriau sy'n gallu perswadio a dylanwadu yn dod yn rhwydd imi. Gallaf ysgrifennu ar gyfer pob math o ddibenion a phob cynulleidfa yr ydych am ei thargedu gyda'ch gwasanaeth neu gynnyrch.

Golygu-testun

Mae gen i lygad graff o ran gweld be sy'n bwysig a be sy'n berthnasol o fewn unrhyw ddeunydd ysgrifenedig. Gan osod y geiriau mewn trefn er mwyn blaenoriaethu'r elfennau hynny. Gallaf olygu unrhyw destun sydd angen ei newid,ei fireinio neu ei fyrhau.

Brandio / Cyflwyno

Gallaf greu enwau a sloganau gwreiddiol ar gyfer eich gwasanaethau neu gynnyrch. Gallaf hefyd gynorthwyo gydag unrhyw gyflwyniadau sydd eu hangen.

Cyfieithu

Gallaf gyfieithu unrhyw destun, o'r Saesneg i'r Gymraeg neu'r Gymraeg i'r Saesneg. Gallaf hefyd gynnig cymorth os hoffech gyflwyno mwy o ddwyieithrwydd o fewn eich sefyllfa benodol.

Pwy ydw i

Aled, saer geiriau naturiol yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn gweithio o hen brifddinas yr inc, sef Caernarfon.

Mae gen i flynyddoedd lawer o brofiad yn y byd newyddiadurol, cysylltiadau cyhoeddus, tiwtora a Chyfathrebu.

Dwi yma i gynnig y 3 P ar gyfer eich geiriau:

Pwer, Perswad a Phersenoliaeth.

Aled Gwyn Job - Copywriter

Fy Ngwasanaethau

Dyma'r dull hanfodol ar gyfer cyfathrebu gyda chwsmeriaid heddiw. Mae'r dull hwn yn mynd y tu hwnt i'r hen syniadau am werthu cynnyrch neu wasanaeth, ac yn hytrach yn cyfateb i broses o greu perthynas, ac adeiladu cymuned gyda chwsmeriaid. A hynny trwy addysgu, cefnogi, ymgymnwys a rhannu syniadau gyda chwsmeriaid posib. Mae hyn yn ei dro yn creu ymddiriedaeth, sy'n arwain at deyrngarwch, ac yna at weithredu. Gall AR Y GAIR eich helpu i greu narratif storiol all ddal dychymyg y gynulleidfa dan sylw. 

Dyma elfen bwysig eithriadol arall heddiw. Mae blogiau yn cynnig dull cyfoes, ar y funud er mwyn cyrraedd cynulleidfa. Gall Blog ehangu ar eich cynnwys marchnata er mwyn trafod syniadau/materion o bwys mewn mwy o fanylder.
Mae'n rhoi'r argraff fod eich cwmni/gwasanaeth yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas ac yn mywyd cyfoes yn gyffredinol. Gallwch ddarllen sampl o fy mlogiau isod. Caiff y blog ei ddiweddaru dwywaith neu dair pob wythnos. 

Mae pawb ohonom yn wynebu'r sefyllfa honno o bryd i'w gilydd pan fo angen geiriau ar gyfer diben arbennig neu achlysur penodol. Boed hynny'n baratoi llythyr, araith, adroddiad neu dasgau eraill. Gallwn eich helpu i gael hyd i'r union eiriau ar gyfer yr achlysur dan sylw. Byddwn yn sicrhau bod y deunydd yn adlewyrchiad o bwy ydach chi fel unigolyn a'r hyn yr ydach chi am ei gyfleu. 

Mae enwau yn bwysig iawn ar gyfer pob cynnyrch neu wasanaeth. Mae'r elfen o ymateb i eiriau wedi ei weirio oddi mewn inni fel unigolion, a hynny ar lefel emosiynol a chorfforol. Mae cael hyd i'r slogan gywir yn allweddol wrth hyrwyddo eich brand ymhellach. Gall natur dwyieithog Ar y Gair weu cysylltiadau geiriol rhwng Cymraeg a Saesneg er mwyn creu enwau/sloganau bachog a chofiadwy ar eich cyfer. 

Gall Ar y Gair gynnig gwasanaethau newyddiadura'r dinesydd, sy'n farchnad ar gynnydd mawr ar hyn o bryd. Mae'r dull hwn o newyddiadura yn symud oddi wrth yr hen fodel top i lawr at fodel newyddion llawer mwy gwastad sy'n annog mwy o gyfranogi gan unigolion gwahanol. Mae bodolaeth y we fyd eang hefyd yn golygu y gall cynnwys a deunydd gael eu cylchredeg yn rhwydd i gynulleidfa eang. 

Gall Ar y Gair hefyd gynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer pob math o gyfarfodydd gwahanol, gan hwyluso defnydd o'r Gymraeg yn y fforwm gyhoeddus gyfoes.

Y Diweddaraf o'r Blog

Ysgogi Trafodaeth

Annwyl Syr/Madam Ysgrifennaf atoch i holi tybed fyddai gan eich ysgol ddiddordeb mewn gwasanaeth y mae fy nghwmni i, sef AR Y GAIR yn ei gynnig. Asiantaeth ysgrifennu yw AR…

DYDD OWAIN GLYNDWR

HEDDIW, (Medi 16eg),rydan ni’n dathlu dydd Owain Glyndwr, sef y Tywysog Cymreig olaf. Traddodiad reit ddiweddar ydi dathlu’r diwrnod hwn yng Nghymru, ond mae’r arfer wedi tyfu mewn poblogrwydd dros…
engin-akyurt-Ct1qRMGfXj4-unsplash

Ai dofi a’n ffrwyno oedd y nod?

Oes rhywbeth llawer tywyllach ar waith na’r hyn sydd ar yr wyneb? DDOE, fe gyhoeddwyd bod y marwolaethau ychwanegol, “excess deaths” ym Mhrydain hyd yma eleni yn is na’r cyfanswm…