Ai dofi a’n ffrwyno oedd y nod?

Oes rhywbeth llawer tywyllach ar waith na’r hyn sydd ar yr wyneb?

DDOE, fe gyhoeddwyd bod y marwolaethau ychwanegol, “excess deaths” ym Mhrydain hyd yma eleni yn is na’r cyfanswm cyfartalog dros y 5 mlynedd olaf.

Mae ffigyrau’r ONS yn cofnodi’r cyfnod rhwng Rhagfyr 20, 2019 a Mehefin 26, 2020, gyda’r cyfanswm marwolaethau dros y cyfnod dan sylw yn 314 yn llai na’r swm cyfartalog dros yr un cyfnod rhwng 2014 a 2019.

Tipyn o syndod i bawb efallai o gofio am yr holl rybuddion am effeithiau apocalyptaidd y coronavirus, a’r codi bwganod parhaus amdano gan y cyfryngau torfol dros y misoedd diwethaf yma.

Ydi, mae’r ffigwr marwolaethau hyd yma( 44,500) yn uchel eithriadol ar un ystyr, a diau y bydd yna bwysau mawr ar lywodraethau San Steffan, Caerdydd a Chaeredin maes o law i esbonio’r cyfraddau marwolaethau annerbyniol o uchel mewn cartrefi gofal yn benodol.

Ac mae’r ffigwr hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith fod gennym boblogaeth sydd ymhell o fod yn iach yma o gofio am lefel y co-morbidities( mwy nag un salwch) oedd mor nodweddiadol o’r rhai a fu farw.

Y rhybuddion iasol cynnar heb eu gwireddu

Ond mae’n dod yn gynyddol amlwg i bawb nad oedd sail i’r rhybuddion iasol cychwynnol y byddai pobol o bob oed yn disgyn yn farw o’n cwmpas fel gwybed yn ein bywydau beunyddiol.

Ac o edrych ar y darlun yn ehangach, gallwn weld bod modd gosod y coronavirus mewn cyd-destun cymharol gyda’r hyn sydd wedi ymddangos yma o’r blaen.

Er enghraifft, bu farw 50,000 o effeithiau ffliw drwg yn ystod gaeaf 2017. Ac o dyrchu nol ymhellach fyth, down ar draws y ffaith fod 80,000 wedi marw ym Mhrydain yn 1968, o ganlyniad i’r “Hong Kong” flu a ddaeth i’r wyneb yma.

Gyda’r naill ddigwydiad a’r llall wrth gwrs, ni chafwyd unrhyw son am gau ein cymdeithas a’n heconomi cyfan i lawr am dri mis a mwy.

Ymgais i drawmateiddio, dychryn a drysu’r cyhoedd

Ac ni welwyd unrhyw ymdrech i drawmateiddio, dychryn a drysu’r cyhoedd yn ystod yr achosion hyn ychwaith fel ag a welwyd y tro hwn.

Gyda’r tactegau hyn yn parhau’n ddi-dor hyd yn oed pan ddaeth hi’n wybyddus mai’r hen a’r methedig oedd y dioddefwyr gwaethaf a bod 98.5% o’r rhai a brofwyd yn bositif am yr haint yn gwella ohono.

Ynysu cymdeithasol“, “Cadw hyd braich oddi wrth eraill”Arhoswch Gartref”Mwgwd Wyneb in hamddiffyn“- termau sydd wedi eu hadrodd a’u hail-adrodd hyd at syrffed dros y misoedd diwethaf.

A thermau a gafodd eu derbyn yn ufudd a di-gwestiwn gan y rhan fwyaf ohonom. Ychydig iawn o gwestiynu’r gorchmynion oddi uchod a welwyd yma-ffaith sy’n codi braw ar ddyn braidd.

Gyda’r masgiau ar wynebau pobol bron fel symbol o’r ffaith fod cynifer wedi cytuno i gael eu dofi a’u ffrwyno gan y prosiect.

Y ddadl gonfensiynol a gyflwynir wrth gwrs yw mai’r hyn a welwyd yma oedd digwyddiad cwbwl di-gynsail ar lefel byd-eang, gyda llywodraethau ymhob man yn ceisio gwneud eu gorau i ddelio gyda ffenomena cwbwl newydd yn eu hanes.

Porthi emosiynoldeb a theimladrwydd torfol

A bod yr hysteria a’r codi bwganod wedi digwydd yn bennaf gan ein bod yn byw yn oes y cyfryngau cymdeithasol holl bresennol, llwyfan sy’n porthi emosiynoldeb a theimladrwydd ymhlith pobol fel nag a welwyd erioed o’r blaen.

Ac mi fyddai llawer i un yn dweud amen i hynny. Dyna fyddai’r rhan fwyaf ohonom am ei gredu mewn gwirionedd. Does neb ohonom eisiau meddwl ein bod yn cael ein camarwain yn fwriadol.

Ond beth petai esboniad arall i’r cwbwl sydd wedi digwydd yn ystod y misoedd diwethaf?

Rhywbeth llawer tywyllach, mwy sinistr a mwy bygythiol nag unrhyw haint. Faint sy’n barod i ystyried y posibilrwydd hwnnw tybed?

Cynllun i drawsnewid bywyd dynol y tu hwnt I adnabyddiaeth

Ychydig iawn o bobol sydd wedi clywed am “Agenda 21″, er fod sawl un o sefydliadau mwyaf dylanwadol y byd wedi dod ynghyd i’w gefnogi dros y blynyddoedd diwethaf, megis Y Cenhedloedd Unedig a’r WTO.

Chlywch chi fyth y cyfryngau priflif yn son amdano, a dydio o heb ymddangos ar faniffesto unrhyw blaid wleidyddol yn unman ,ond dyma gynllun sy’n anelu i drawsnewid bywyd dynol yn llwyr.

Bwriad ‘Agenda 21′ ydi cyflwyno un llywodraeth fyd eang, un arian digidol, gyda phobol yn cael eu corlannu ynghyd i fyw mewn dinasoedd a chael eu rheoli a’u monitro’n barhaus trwy’r dechnoleg ddiweddaraf a fydd ar waith yn y ‘smart cities’ hyn.

Mae’n gynllun hefyd sydd hefyd yn gwbwl agored yngylch y bwriad i docio poblogaeth y byd o tua 15% o leiaf.

Y “Cloi Mawr” wedi ei ragweld yn ol yn 2010

Mae’n ffaith anghyffyrddus a brawychus i’w hystyried, ond mae’n debyg bod “Agenda 21″ wedi ei gynllunio gan yr 1% holl-bwerus sy’n rhedeg y byd hwn ers blynyddoedd maith.

Un elfen allweddol o’r cynlluniau oedd chwalfa economaidd fyd-eang a fyddai’n cael ei hyrwyddo gan “ddigwyddiad annisgwyl”

Yn wir, fe gafodd y senario hon ei hamlinellu’n fanwl gan y Rockefeller Institute yn ol yn 2010. Yn y ddogfen hon, soniwyd am y “Lockstep” a fyddai’n cael ei gweithredu mewn gwledydd ar hyd a lled y byd.

Rhagweld cyfundrefn yn “tynhau ei gafael ar ei phoblogaeth”

Yn ol yr adroddiad, byddai hwn yn arwain at ” Gyfundrefn reolaethol a fyddai’n tynhau ei gafael ar ei phoblogaeth, cyflwyno llywodraethu mwy o’r brig I lawr ac a fyddai’n sicrhau na fydd rhyddid barn i wrthwynebu ei chynlluniau”

Mae’r adroddiad hefyd yn awgrymu y byddai’r “lockstep” yn gyfle i weld pa mor barod y byddai pobol i wrando ar orchmynion oddi uchod a sut y gellid defnyddio hynny i siapio ymddygiad pobol ymhellach.

Ac onid yw coronavirus a’i ganlyniadau wedi profi’n llwyddiant mawr o ran teilwrio seicoleg ac ymddygiad pobol? Ac oni fydd y manipiwleiddio nesaf cymaint yn haws o’r herwydd?

Gan ein symud gam ymhellach ar hyd y lon ar gyfer gwireddu Agenda 21.

Ond er gwaetha’r datblygiadau hyn, dydi’r darlun ddim yn gwbwl dywyll. Gan fod arwyddion cynyddol o ysbryd mwy beirniadol yn dod i’r wyneb a mwy o bobol yn dechrau deffro.

Ysbryd mwy beirniadol ac ymholgar yn ymddangos

Porthwyd yr ysbryd hwn gyda chyoeddiad Public Health England yr wythnos hon na chafwyd y ‘spikes’ disgwyliedig mewn achosion er gwaetha’r holl brotestiadau a welwyd yn Llundain rhai wythnosau gyda miloedd a miloedd wedi dod ynghyd ar y strydoedd.

Ac mae mwy a mwy o ddoctoriaid bellach yn dechrau cwestiynu’r holl narratif a gyflwynwyd i’r cyhoedd.

Gydag un ddadl greiddiol gan y doctoriaid yn honni nad yw’r coronavirus yn pasio’r hyn a elwir yn “Koch Postulates”. Fe luniwyd rhain gan Robert Koch yn 1890 er mwyn sefydlu beth yw hyd a lled pob pathogen unigol.

Hanfod y Koch Postulates ydi bod angen gallu dynodi, ynysu ac ad-gynhyrchu unrhyw pathogen cyn y gellid hawlio ei fod yn endid newydd ynddo’i hun.

Hyd yma, does yr un enghraifft o hyn wedi ei wneud yn llwyddiannus yn unman gyda’r corona virus. A pha ryfedd mewn difri o gofio fod gan bawb ohonom filoedd o coronaviruses gwahanol yn ein cyrff sydd wedi cronni yn dilyn pob anwyd/ffliw a brofwyd ar hyd y blynyddoedd.

Diolch am yr heddwch a’r distawrwydd a brofwyd

Beth bynnag ydi’r dadleuon a’r damcaniaethau gwahanol, mae’n debyg y byddai cyfran go dda o’r boblogaeth yma yng Nghymru yn diolch am yr heddwch a’r distawrwydd a brofwyd yma dros gyfnod y cloi

Ac mae’n berffaith bosib i rannu’r synnwyr hwnnw, gan obeithio ar yr un pryd y gwelir yr ysbryd mwy beirniadol ac ymholgar hwn yn magu gwreiddiau yma hefyd dros y cyfnod nesaf.

Mae’n amlwg y bydd llawer yn parhau’n sgeptical iawn am unrhyw syniad o gynllwyn cydlynus i gyflwyno llywodraeth un byd.

Ond eto, deil dim drwg o ymholi ac addysgu ein hunain fel cymdeithas ynghylch Agenda 21 a’u bwriadau ar ein cyfer fel dynoliaeth.

Efallai na fydd hyn yn beth poblogaidd i’w ddweud heddiw, ond mae’n bosib dadlau mai America ydi’r gobaith olaf o ran drysu cynlluniau’r globaleiddwyr yn hyn o beth.

America yn sefyll yn ffordd y globaleiddwyr

Dwy flynedd yn ol yn 2018, penderfynodd America i dynnu allan o Agenda 21, a hynny gan gyhoeddi y byddai’n amharu ar ‘Sofraniaeth America’.

Ffaith fach bwysig i’w chofio efallai o ystyried yr ymosodiadau presennol ar America: oddi allan( ceisio dymchwel ei heconomi) ac oddi fewn ( ceisio hyrwyddo rhaniadau a thensiynau hiliol).

Gydag America wedi ei gwastrodi, fyddai dim byd o gwbl i rwystro hyrwyddwyr Agenda 21 rhag cyflawni eu bwriadau’n llawn.

Tybed ai rhagweld y frwydr fawr hon oedd Arlywydd America, Donald J Trump wrth iddo ddweud dro nol: ‘It’s going to be Biblical’.

Beth bynnag eich barn amdano fel unigolyn- dyma ddyn nad oes dofi a ffrwyno i fod arno.

Dim mwy nag a ddylai fod yn ein hanes ninnau ychwaith.