Greddf sy’n rhaid ei dilyn

Yn y swyddfa yn barod am yr her

MAE’R cyfnod diweddar hwn wedi bod yn un hunllefus i bawb ohonom.

Eithriadol o anodd i’r rhai hynny sydd wedi colli anwyliaid gyda’r haint wrth gwrs, ac anodd i bawb arall sydd wedi ein cloi yn ein cartrefi am wythnosau bwygilydd.

A chyfnod gofidus iawn i’r rhai sydd wedi gweld eu busnesau wedi gorfod cau gydag ansicrwydd pryd y cawn ail-agor, a sut ddyfodol fydd yn eu hwynebu bryd hynny.

Mentro ar adeg gyda’r anoddaf

Nid y cyfnod gorau i fod yn mentro i fusnes o gwbwl felly!

Ond dyna fu fy hanes i wrth lawnsio Ar Y Gair:gwasanaeth geiriol newydd wedi ei leoli ar y Maes yng Nghaernarfon.

Mae gan rywun ryw syniad confensiynol am bobol busnes fel unigolion powld, trahaus sy’n dueddol o fod eisiau domiwnyddu pawb o’u cwmpas.

Ond dydi’r disgrifiad hwnnw ddim yn fy ngweddu i o gwbl fel mewnblygyn(introvert) balch, sy’n hoff iawn o fy nghwmni fy hun, ac fawr o awydd domiwnyddu’r un person nag unrhyw sefyllfa mewn difri!

Mewnblygyn a busnes

Ydi’n bosib i fewnblygyn fodoli a ffynnu yn y ffasiwn fyd tybed?

Wel mae’n debyg mai un rhinwedd sydd gan fewnblygion at ei gilydd yw amynedd. Dydy nhw ddim yn gorfod gweld pethau’n digwydd a chael pethau’n syth fel sy’n dueddol o fod yn wir gydag allblygion.

Ac yn sicr, bu’r elfen amyneddgar hon o werth mawr imi dros y misoedd diwethaf wrth geisio rhoi popeth yn ei le ar gyfer y busnes.

Amynedd yn rheidrwydd

Creu dwy wefan yn y Gymraeg a’r Saesneg, llunio cais trafferthus ar gyfer cael cymorth ariannol o gronfa ARFOR(cronfa i helpu busnesau yn y gorllewin sy’n hybu’r Gymraeg yn eu gwaith), a mynd ar wahanol gyrsiau i ddysgu am farchnata digidol ac ati.

A chant a mil o fanion bach eraill i geisio cael popeth yn ei le’n barod.

Gyda’r rhwystredigaeth ychwanegol o fod adref ac heb allu mynd i mewn i’m swyddfa am ddeu fis bron.

A rwan, a finnau nol yn y swyddfa ers tua mis,-wel does ond disgwylgarwch amdani wrth aros i bethau ddatblygu.

Pum rheswm dros fynd amdani

Dyma bum rheswm pam yr es i amdani a phump elfen gyffredinol y gall pobol eraill bwyso arnynt os ydyn nhw’n ystyried cymryd cam tebyg yn eu bywydau.

  1. ATEB YR ALWAD. Mae gan bawb eu talentau gwahanol mewn bywyd, ac ysgrifennu ydi fy nhalent i, y rhodd dwi wedi’i dderbyn. Dwi’m gwybod mai hyn dwi wedi cael fy ngalw i’w wneud mewn bywyd. A does dim modd anwybyddu galwad felly sy’n codi o ddyfnderoedd yr enaid. Be di’r alwad arnoch chi tybed?
  2. DEFNYDDIO PROFIADAU BYWYD. Mae pawb ohonom wedi cael profiadau o bob math yn eu bywydau, a phob un o’r rheiny wedi’n dysgu ni mewn un modd neu’i gilydd. Oes modd crynhoi’r profiadau hyn ynghyd a’u defnyddio i greu rhywbeth newydd? Dwi’n gallu defnyddio profiadau o sawl cyfeiriad gwahanol o ran gyrfa/bywyd personol fel sail a chyd-destun i’r fenter newydd hon. Credaf fod yr holl brofiadau hyn, yn dda a drwg, wedi fy arwain i’r i’r cyfle hwn ar yr adeg arbennig hon.

Sgwennu da yr un mor bwysig ag erioed

3. PWYSO AR GYFRWNG ARHOSOL

.Er mor weledol ydi’r byd yr ydan ni’n byw ynddo, mae sgwennu o bob math dal mor bwysig ag erioed. Yn wir, mae mwy a mwy’n datgan heddiw bod rhaid iddynt wrth ysbaid a llonydd rhag y delweddau di-ddiwedd o’n cwmpas ym mhobman.

A bod troi at eiriau yn ateb y gofyn hwnnw.Mae yna rywbeth arhosol, parhaol mewn geiriau ysgrifenedig yn wyneb cyflymder sgleiniog ond arwynebol byd delweddau. Ac ym byd busnes ei hun, mae’r galw am gynnyrch ysgrifenedig da sy’n gallu denu sylw ac argyhoeddi yn uchel eithriadol o hyd.

4 Y WE FYD EANG-Y BYD YN GALW

Mor o bosibiliadau i bawb

Mae dyfodiad y we fyd eang wedi agor mor o bosibiliadau i bawb ohonom. Gan ei fod yn ein cysylltu gyda’r byd cyfan mewn gwirionedd, a chyflwyno marchnad botensial enfawr ar draws y byd.

Ac o gofio am boblogrwydd Saesneg fel iaith ychwanegol mewn cymaint o wledydd erbyn hyn., mae’r we yn cynnig gwledd o bosibiliafau.

Bellach mae’r farchnad hon o fewn cyrraedd busnes bach lleol yn rhywle fel Caernarfon.

Mwynhad a phleser wrth y gwaith

5. TROI PLESER YN WAITH

Am flynyddoedd maith, gorchwyl a dyletswydd fu gwaith yn hanes llawer gormod o’r ddynoliaeth. Bellach, gyda’r we a phatrymau newydd o weithio, mae’n bosib o’r diwedd i unigolion droi eu pleser a’u diddordeb yn waith ar ffurf pob math o fusnesau meicro. A dyna’r nod i minnau, i droi y pleser a’r mwyniant dwi’n ei gael trwy sgwennu yn gyflogaeth.

Mi wn i mod i’n fwyaf dedwydd mewn bywyd wrth sgwennu yn y Gymraeg neu’ r Saesneg. Yn un sy’n brin o eiriau yn llafar yn aml, mae’r llifeiriant geiriol trwy ysgrifennu yn mwy na gwneud yn iawn am hynny.

Mae sgwennu fel ffurf o fyfyrdod(meditation) imi, ble mae rhywun yn ymgolli yn y broses yn llwyr. Ble mae rhywun yn teimlo bod yna rym arall ar waith bron-creuwr cudd yn cael mynegiant pur

Felly, dyna ni. Amdani!Mae Gwlad o eiriau’n galw….

Mi orffenai gyda’r dywediad hwn gan y diweddar Steve Jobs gan ei fod yn crynhoi’r cwbwl am ddilyn greddf wrth geisio creu rhywbeth newydd mewn bywyd:

‘Have the courage and follow your heart and intuition.

They will show you what you already know

Everything else is secondary. ‘

5